Didaktické styly při výuce | 22.02.2018

Výukový proces je složitý děj, zahrnující nejen předávání informací a pokynů ze strany pedagoga, ale i (polo)samostatnou práci žáků a jejich spolupráci – jedná se tedy o interaktivní proces, vyžadující zapojení obou stran. Právě míra zapojení jednotlivých účastníků, frekvence poskytování zpětné vazby a míra dominance v řízení je to, co rozlišuje jednotlivé didaktické styly. K základním didaktickým stylům patří styl příkazový, styl praktický, styl reciproční, styl se sebehodnocením, styl s nabídkou, styl se samostatným objevováním a styl s řízeným objevováním. Dále rozlišujeme také styl s autonomním rozhodováním žáků o učivu a s autonomním rozhodováním žáků o stylu. Styl příkazový se vyznačuje jasným vedením ze strany učitele, který rozhoduje o všem (začátek a konec aktivity, její typ, způsob hodnocení), všichni žáci dělají totéž ve stejnou dobu a mají minimální možnost do procesu jakkoli zasahovat. Praktický styl umožňuje žákům volit si tempo práce, pořadí cvičení apod. Při recipročním stylu si žáci navzájem poskytují zpětnou vazbu a dostávají se tak sami na chvíli do pozice „vyučujícího“. Při stylu se sebehodnocením hodnotí sami své výkony a pokroky. Styl s nabídkou je podobný stylu praktickému. Žáci dostávají na výběr z různých typů cvičení, mohou si volit odpovídající obtížnost nebo doplňkové aktivity pro pokročilejší. Při stylu s řízeným objevováním učitel žákům vše nepředkládá na stříbrném podnose, ale pomocí návodných otázek je navádí ke správnému řešení. Pokud využije styl se samostatným objevováním, pak žáky nechává pracovat zcela samostatně a pouze jim na konci poskytne zpětnou vazbu. Vyučující může také žáky nechat, aby si sami vybírali učivo nebo se rozhodovali o tom, jaký didaktický styl je pro ně nejvhodnější. Jak vyplývá z výše zmíněného, jednotlivé didaktické styly mezi sebou nemají pevné hranice a mohou se průběžně prolínat a střídat. Zajímá Vás, který typ je nejvhodnější pro práci s dětmi, jež vyžadují přítomnost asistentů? Nejen to se dozvíte na šestitýdenním kurzu Studium pro asistenty pedagoga, který se letos koná v Praze, Brně, Zlíně, Jihlavě či ve Žďáru nad Sázavou.