O vzdělávacím zařízení

Jsme česká společnost působící ve vzdělávání již od 1. února 1997. Dvacetisedmiletá historie je historie úspěšné snahy o prosazení a pevné zakotvení na českém vzdělávacím trhu. Snaha o vysokou odbornou úroveň poskytovaného vzdělávání vedla k profilaci do 5 hlavních směrů činností:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Od 1. 9. 2017 jsme zapsáni v Rejstříku škol jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsme akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT ČR č. j. MSMT-905/2023-4 a průběžně máme akreditováno zhruba 170 vzdělávacích programů, které aktuálně upravujeme podle požadavků pedagogických pracovníků. Věnujeme se dalšímu vzdělávání ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků. Tradičně se věnujeme i opomíjeným, potřebným a kontroverzním tématům ve školství. Speciálně se zaměřujeme na jednotlivé kategorie škol a školských zařízení a jejich problematiku, zvláštní pozornost věnujeme zařízením pro výkon ochranné a ústavní výchovy a základním uměleckým školám, pro které pořádáme celostátní vzdělávací setkání. Absolventi získávají osvědčení s celostátní platností.

Vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kurátorů pro mládež a sociálních kurátorů pro dospělé a sociálních pracovníků

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí MV ČR č. AKI./I-150/2004 pro vzdělávání veřejné správy a uskutečňujeme průběžné vzdělávání zaměstnanců úřadů v sociální oblasti. Absolventi získávají osvědčení s celostátní platností.

Vzdělávání v sociálních službách

Jsme  akreditovanou vzdělávací institucí MPSV ČR č. 2011/1130-I. Ve spolupráci s úřady práce realizujeme  kvalifikační programy „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách“. Absolventi získávají osvědčení s celostátní platností.

Rekvalifikace

Realizujeme kurz profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" (kód profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací 69-017-M). Kurz je akreditován MŠMT jako rekvalifikační kurz. Po jeho absolvování u nás mohou účastníci složit zkoušku z profesní kvalifikace (číslo autorizace 2016/40).

Nakladatelství a vydavatelství odborné literatury

Vzdělávací služby, které poskytujeme, by nebyly komplexní bez odborné literatury. Z těchto důvodů vyhledáváme a přinášíme všem zájemcům nové aktuální informace, poznatky, zkušenosti a právní výklady k novým zákonům a vydáváme odbornou literaturu vztahující se k problematice, ve které naše účastníky vzděláváme.

NAŠÍM CÍLEM JE SNAHA POSKYTNOUT CO NEJKVALITNĚJŠÍ VZDĚLÁVÁNÍW. A. Ward:
Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.


Naši lektoři jsou odborníci s praxí v oblasti školství, sociální práce, psychologie, pedagogiky. Naším kritériem při výběru lektorů je vysoká míra odbornosti, výborné pedagogické-psychologické dovednosti a praktické zkušenosti.
Fakta s.r.o. je moderní, flexibilní vzdělávací společnost s kvalitními a zkušenými lektory.

Usilujeme o trvalé zkvalitňování svých služeb při respektování etických principů a norem.
 

 

KURZY NA OBJEDNÁVKU PRO ZŠ A MŠ

 

S nástupem nového projektu MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ získaly školy novou možnost jednoduše a efektivněji čerpat dotace ze státních i evropských fondů. V rámci prvotního dotazníkového šetření byla zjištěna slabá místa, na která by se školy měly při plánování svých projektů a výběru jednotlivých šablon zaměřit. Zvolit si ale mohou i jiné šablony podle vlastní volby, s přihlédnutím ke specifikům a směřování konkrétní školy.

 

Šablony pokrývají oblasti týkající se personální podpory, osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů (MŠ i ZŠ), usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ (pouze pro MŠ), extrakurikulárních rozvojových aktivit a spolupráce s rodiči žáků (pouze pro ZŠ). V rámci plnění některých z těchto šablon musí pedagogičtí pracovníci absolvovat povinné akreditované kurzy – a právě ty Vám nabízí Vzdělávací zařízení FAKTA s.r.o.

 

Kromě časově pevně daných kurzů, které se zpravidla konají v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě nebo Ústí nad Labem, nabízíme i kurzy na objednávku. Kurzy na objednávku probíhají většinou v rozsahu 6-8 vyučovacích hodin a jejich velkou výhodou je to, že nemusíte nikam jezdit – my přijedeme za Vámi. Termín i místo konání kurzu si sami zvolíte tak, aby Vám maximálně vyhovovaly. Díky tomu ušetříte čas i energii, které byste jinak věnovali na cestu, a školení proběhne ve Vám známém a příjemném prostředí.

 

V naší nabídce najdete desítky kurzů, které se zabývají celým spektrem témat, od agresivity dětí a mládeže přes specifické poruchy chování až k inovačním metodám ve školní praxi. Připravujeme i speciální kurzy pro vedoucí pedagogické pracovníky, které se týkají oblastí, jako je hodnocení a rozvoj zaměstnanců, motivace pedagogických pracovníků, osobnost manažera – leadera ve škole nebo propagace vlastní školy. Využijte naši nabídku a nechte své zaměstnance proškolit zkušenými mentory, kteří svým oborům dobře rozumí a kteří za Vámi přijedou až domů.

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ

Líbí se nám projekt Anima Digitalis aneb Život s obrazovkou
Podívejte se na upoutávku k filmu Anima digitalis.
Novinka: publikace ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ
Publikace obsahuje aktuální stav zákona o pedagogických pracovnících a prováděcí předpisy s výkladem. Změny se týkají zejména pracovního poměru na dobu určitou, samostudia, odborné kvalifikace pedagogických pracovníků, změny financování, novely vyhlášky č. 317/2005 Sb., nařízeí vlády č. 75/2005 Sb.,…).
Studium pro asistenty pedagoga
Studiem pro asistenty pedagoga získá absolvent odbornou kvalifikaci pro výkon práce obou typů asistenta pedagoga uvedených v § 20 odst. 1 a 2 zákona č. 563/2004 Sb. V přechodném období do 28. 2. 2025 platí pro získání kvalifikace AP podmínky podle zákona o pedagogických pracovnících ve znění přede dnem účinnosti aktuální novely, tj. před 1. 9. 2023.
Nově nabízíme online kurz pro vychovatele, pedagogy volného času a asistenty pedagoga
Studium pedagogiky k získání kvalifikace vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga