GDPR

INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)  

Identifikační údaje správce osobních údajů Fakta s.r.o.
vzdělávací zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Dolní 165/1
Tel.: 556620520
ID datové schránky: pa95kxi
E-mail: fakta@fakta.cz
Místo/a zpracování osobních údajů Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou sídlo organizace
Kontaktní osoba správce osobních údajů JUDr. Dagmar Lichovníková, jednatelka
Tel.: + 420 566620520
E-mail:fakta@fakta.cz
Zákonná oprávnění pro zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů
 • Zajištění činností spojených s provozováním soukromého vzdělávacího zařízení a školského zařízení – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s § 115 zák. 561/2004 Sb.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků zákon č. 563/2004 Sb., nař. vl.č. 317/2005 Sb. – akreditace MŠMT
 • Vzdělávání sociálních pracovníků podle zákona č. 108/2006 Sb. – akreditace MPSV
 • Vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb. - § 29 – 31
 • Vystavení certifikátů, prezenčních listin a osvědčení u akreditovaných kurzů K rozesíláním hromadných e-mailových zpráv s nabídkami seminářů a informací k seminářům
 • Využití osobních údajů pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Objednání služeb – pro zajištění plnění objednaných placených i bezplatných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami, jsou zpracovávána data pro účely plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě, prostřednictvím internetového formuláře nebo ústně. Data o placených objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.
Zpracovávané osobní údaje
 • Titul
 • Jméno, příjmení
 • Datum narození
 • Doručovací adresa
 • E-mail
 • Telefon
 • Číslo bankovního účtu
Doba uchovávání osobních údajů Likvidace Získané osobní údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 10 let od ukončení objednané služby. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 10 let od udělení souhlasu.
Likvidace archivovaných osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě.
Předávání osobních údajů třetím osobám, mezinárodní transfery V odůvodněných případech mohou být osobní údaje, které jsou uložené v informačních systémech, zpracovávány zpracovateli - externími dodavateli informačních systémů, a to za účelem údržby a rozvoje informačních systémů.
OSVČ zajištující vedení účetnictví na základě Smlouvy ze dne 20. 12. 2002.
Se zpracovateli jsou uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 GDPR.
Osobní údaje nebudou předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodních organizací). Volný pohyb osobních údajů v rámci Evropské unie z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů není omezen ani zakázán.
Seznam zpracovatelů osobních údajů Ing. Pavel Jelínek
Práva subjektu osobních údajů K osobním údajům můžete kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.
Právo na stížnost Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR) Kontaktní údaje úřadu:
Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444
WWW: oficiální: https://www.uoou.cz
E-mail: oficiální: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n
Právo na přístup k osobním údajům právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR )
Právo na opravu osobních údajů právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR)
Právo na omezení zpracování právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
Právo na likvidaci právo na výmaz (právo být zapomenut) – (čl. 17 GDPR)
Právo na omezení zpracování Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) náleží subjektu osobních údajů pouze v případě, že:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Jak uplatnit žádosti a dotazy zasílané správci osobních údajů Své žádosti a dotazy zasílejte kontaktní osobě správce osobních údajů. Po posouzení důvodnosti žádosti budete do 30 dnů ode dne obdržení žádosti informováni o způsobu vyřízení a přijatých opatření. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na fakta@fakta.cz