DETERMINANTY VÝUKY A DŮLEŽITOST ASISTENTA PEDAGOGA | 29.08.2018

Výuku ve třídě ovlivňuje spousta faktorů a málokdy vše proběhne tak, jak si pedagog předem naplánoval – i proto je více než důležité, aby měl v případě ztížených podmínek při ruce asistenta pedagoga, který mu pomůže negativní vlivy minimalizovat. Mezi determinanty výuky (činitele, které výuku zásadně ovlivňují) patří čas, prostředí, vlastnosti učitele, obsah učiva, interakce mezi jednotlivými činiteli, ale také osobnostní rysy a domácí výchovné podmínky žáků. Z hlediska žáků je zejména důležitý jejich osobní přístup k výuce, konkrétnímu učiteli i ke vzdělání jako takovému, neméně důležité je ale prostředí, ze kterého pocházejí. U dětí například rozlišujeme tzv. rozvinutý a omezený jazykový kód. Děti s rozvinutým jazykovým kódem nemají problém rozumět složitějším výrazům a větám a také je samy tvořit. Mají širší slovní zásobu a jsou schopné své myšlenky snadněji a přesněji formulovat. O tom, který typ jazykového kódu si děti osvojí, rozhoduje zejména jejich domácí prostředí a to, jak s nimi interagují jejich rodiče. Podstatnou roli hrají také interkulturní (národnost, náboženství), sociokulturní (prostředí původu, rodinné zvyky) a socioekonomické (vzdělání a zaměstnání rodičů) rozdíly – pokud rodiče například nekupují dětem knihy, nemají sami dostatečné vzdělání, aby se s nimi učili, nebo nepovažují školu za důležitou, pak se všechny tyto skutečnosti samozřejmě odráží i na možnostech dítěte a na jeho přístupu ke vzdělání. Pokud by měl učitel řešit každého takového žáka zvlášť, na klasickou výuku by mu nezbýval žádný čas. A právě v podobných chvílích mu pomáhá asistent pedagoga, který se žákům věnuje individuálně a je schopný k nim přistupovat takovým způsobem, aby byli schopní si probíranou látku osvojit. Pokud vás tato činnost zajímá, více o práci asistenta pedagoga se dozvíte na naší stránce Studium pro asistenty pedagoga.