Klíčové kompetence v základním vzdělávání | 17.12.2018

V souvislosti s přechodem škol na praktičtější zaměření výuky, které úzce souvisí s plánováním rámcových vzdělávacích programů (RVP) a školních vzdělávacích programů (ŠVP), se často setkáváme s pojmem klíčové kompetence. Jaké to jsou a proč jsou tak důležité, se dozvíte v následujícím článku. Podle definice jsou klíčové kompetence souhrnem vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro správný osobní rozvoj a pro uplatnění každého člena společnosti. Výběr těchto kompetencí úzce souvisí s obecně přijímanými hodnotami a standardy dané společnosti. Důležité je, aby tyto kompetence přispívaly jak ke kvalitnímu vzdělání, tak (v přímém důsledku tohoto) k profesně úspěšnému a lidsky spokojenému životu. Klíčové kompetence se dělí do šesti skupin: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; komunikativní kompetence; sociální a personální kompetence; občanské kompetence; pracovní kompetence. Ve zkratce to znamená, že žáci by po ukončení základního vzdělání měli být schopni samostatného uvažování, třídění a vyhledávání informací, kritického hodnocení, spolupráce, sebeprezentace, pochopení stěžejních principů občanské společnosti či osvojení si základních manuálních dovedností. Rozvinout všechny tyto kompetence stejně u všech žáků, kteří jsou různě rychlí a mají různé základy z domova, je ale nad možnosti samotného učitele. A zde vstupuje do hry asistent pedagoga – zejména u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, například u žáků se zdravotním postižením. Jak rozvíjet klíčové kompetence u různých typů žáků se dozvíte na našem kurzu Studium pro asistenty pedagoga. Dozvíte se toho ale mnohem víc: třeba praktické informace z oblasti psychologie, školské legislativy nebo obecné pedagogiky. Více informací o jednotlivých kurzech najdete na stránce http://www.fakta.cz/fakta-seminare.aspx?IDTyp=7.