Autismus a vzdělávání | 01.03.2019

Vzdělávání autistických dětí patří k největším výzvám pedagogiky. Autismus, jakožto vývojové mentální postižení, se kromě jiného projevuje abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a také narušenými komunikačními schopnostmi. Na učitele je tak kladen extrémní tlak z hlediska nejen profesionálního, ale i lidského. Udržet na uzdě nervy při nepředvídatelném chování autistických žáků se někdy může zdát nemožné. Při vzdělávání dětí s autistickým postižením (ale i při běžné každodenní interakci s nimi) je třeba mít na mysli, že tyto děti vnímají svět jinak – a pokusit se tomuto vnímání přiblížit. Opačně to totiž nikdy nepůjde. Zaprvé je nutné si uvědomit, že pro tyto děti je extrémně důležité klidné a příjemné prostředí. Díky zvýšené citlivosti na smyslové vjemy se nemohou soustředit na nic, co jim říkáte a vysvětlujete, pokud v místnosti panuje ruch nebo je tam třeba příliš ostré osvětlení. Klíčovým bodem je pak samotná komunikace. Zásada pro vyučujícího je vyjadřovat se jasně, přesně a vyvarovat se metafor a dalších „obrazů řeči“. Autistické děti totiž vše berou doslova a nadsázku nebo obrazné přirovnání nejsou schopné pochopit. Z hlediska přijímání vzkazů z druhé strany je pak důležité nechat dítě vyjádřit, případně mu zkusit pomoci dojít k dané myšlence, ale do ničeho ho netlačit. Autisté mohou mít někdy fenomenální paměť a skvěle chápat i složité problémy. Pokud ale mají vyjádřit vlastní pocity nebo stavy, nejsou toho schopni. Buďte tedy trpěliví i v tomto ohledu. Samostatným bodem je pak vztah autistického dítěte k ostatním dětem ve třídě. Někdy se nám může zdát, že takto postižené děti dělají ostatním něco naschvál, a můžeme se proto na ně zlobit. V naprosté většině případů ale „viníkovi“ vůbec není jasné, co udělal, protože se neučí sociálními interakcemi, tak jako zdraví jedinci, a své provinění tak nechápe. I tady je třeba hlavně trpělivost, péče a porozumění. Z výše zmíněného je jasné, že autistický žák nemůže ve třídě fungovat sám o sobě – to by bylo příliš obtížné pro něj i pro učitele. Proto k sobě potřebuje mít asistenta. Asistenti pedagoga se ale nezaměřují jen na děti s poruchou autistického spektra. Mohou mít na starosti i děti ze sociálně slabších rodin, děti s fyzickým postižením nebo děti z odlišných kultur. Zajímala by Vás tato práce? Pak se podívejte na stránky našeho kurzu Studium pro asistenty pedagoga, na kterých zjistíte vše potřebné.