SOCIALIZACE DÍTĚTE A ROLE RODIČŮ I ŠKOLY | 08.08.2017

Rodiče, a především matka, hrají v psychickém i sociálním vývoji dítěte klíčovou roli. Socializace jedince se primárně odehrává právě v rodině, v sekundární fázi potom mezi vrstevníky v mateřské a základní škole. Do pozdějších fází pak už jedinec vstupuje v podstatě jako „hotový člověk“, ačkoli socializace jakožto proces osvojování si společenských norem, zákonitostí a vhodného chování se odehrává po celý život.
 
V rámci rodinného kruhu probíhá tzv. socializace nezáměrná, teda taková, kdy je dítě socializováno bez předchozího úmyslu, jaksi mimochodem v rámci běžné každodenní interakce. Jedná se o neformální situace a o chvíle, kdy dítě odpozorovává chování rodičů a řídí se jejich vzorem. Záměrná socializace je cílená, a dochází k ní zejména ve školách, ale i doma – ve chvílích, kdy rodiče dítě záměrně poučují o vhodném chování a platných společenských normách. Volně se s těmito typy socializace překrývá také další dělení, a to na socializaci primární (cca do 3 let; v rodině; nezáměrná), sekundární (od 3 do 20 let; ve škole, v partě, doma; záměrná i nezáměrná) a terciární (v dospělosti; v rámci interakce s okolím; nezáměrná).
 
Mezi dítětem a osobou, která se o něj v dětství nejvíce stará, se přirozeně vyvíjí citová vazba a tzv. bazální důvěra. Pro správný vývoj dítěte je ale třeba toto pouto také v určitě fázi vývoje začít oslabovat. V této době může docházet k tzv. separační úzkosti, která je přirozenou reakcí dítěte na odloučení od milované osoby. Pokud ale k tomuto odlučování nedochází tak, jak by mělo, nebo pokud se v dítěti vůbec nevytvoří pocit bazální důvěry k osobě, která ho vychovává, může dojít k psychické nebo socializační poruše, která může ústit v pozdější problémy s navazováním vztahů, jak partnerských, tak přátelských.
 

Chcete mít jistotu, že víte, jak správně s podobnými dětmi pracovat? Nechcete jejich traumata ještě prohlubovat, ale naopak byste rádi utužili jejich vhodné sociální návyky a nenásilně je zbavili těch špatných? Potom absolvujte náš speciální seminář Role matky v separačních fázích dítěte. Tento kurz je šestihodinový a dozvíte se v něm všechny základní informace o role matky a otce v průběhu separačních fází, o procesu socializace, o psychické odolnosti jedince i o možných problémech s intimitou a navazováním vztahů v pozdějším věku.