PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST A JEJÍ ROZVOJ U DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-36083/2015-2-861

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Etapy vytváření poznatků u dětí
  • Metody předškolního vzdělávání
  • Okruhy předmatematické výchovy - porovnávání, přiřazování, třídění, tvoření skupin, typy třídění, řazení, uspořádání, typologie vztahů a uspořádání, kvantita, číslo vyjadřující kvantitu, dyskalkulie, otázka, tázací zájmena, formulace otázek, odpověď, rozvoj smyslového vnímání vzhledem k předmatematické gramotnosti, souhra oka a ruky, grafomotorické činnosti, rozvoj 3-4 let, rozvoj 4 - 5 let, rozvoj 5 - 6 let
  • Praktická ukázka pracovních listů, ukázky jednotlivých činností a metod pro rozvoj předmatematické gramotnosti