NÁPRAVA SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ PRAKTICKY

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Cil a význam nápravy dětí s SPU, ADHD
  • Zásady nápravné péče
  • Motivace dyslektického dítěte
  • Cvičení a rozvoj sluchového vnímání (naslouchání, sluchová paměť, sluchová diferenciace, analýza a syntéza, zdokonalování zrakové paměti, orientace v prostoru, cvičení laterality)
  • Cvičení k rozvoji grafomotoriky (konkrétní pomoc dysgrafickým dětem)
  • Trénink pozornosti a soustředění
  • Na co nezapomenout při nápravě konkrétních dyslektických, dysortografických, dysgrafických a dyskalkulických obtížích
  • Individuální vzdělávací plán pro děti s SPU, PH a LH dyslexie