JAK POZNAT, ZASTAVIT, PREVENTOVAT AGRESIVITU A ŠIKANU VE TŘÍDĚ

Akreditace vzdělávacího programu:  MŠMT ČR č.j.: MSMT-25340/2016-2-662 

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Pomocí pedagogických metod získáme informace o sociálních vztazích a klimatu ve třídě /pozorování, rozhovor, dotazníky, výtvarné činnosti, projektivní techniky/.
  • Třídnické hodiny a aktivity v běžných výukových předmětech zaměříme na rozvíjení sociálních dovedností a příznivého klimatu ve třídě/posilování soudržnosti, sounáležitosti, sdílení pocitů a zážitků, porozumění sobě a ostatním, řešení konfliktů/.
  • Pedagogické intervence v práci se žáky, u nichž pozorujeme projevy agresivity /agresivita u nevyzrálých osobností, naučený způsob chování, obranná agrese, agrese s cílem získat moc, potřeba ničení a destrukce, agrese ve skupině, metody práce u afektivní a instrumentální agrese/.
  • Šikana ve třídě /rozpoznání, kvalitní vyšetření, zajištění bezpečí oběti, zjištění postoje žáků ve třídě-čím je spoluúčast motivována, práce s oběťmi a útočníky/. Jak zajistit spoluúčast učitelů, vedení školy a rodičů na řešení šikany.
  •  Skupinové činnosti v třídnických hodinách a v obsahově vhodných vyučovacích hodinách /skupinové aktivity a věk dětí, diskuse o aktivitách a naladění, pravidla, cíle zaměřené na předpoklady pro adekvátní sociální interakci a komunikaci, využití cílené zpětné vazby/.
  • Ukázky skupinových činností k rozpoznání pocitů agresivity, porozumění sobě a ostatním, zvládání zlosti a agrese, rozvíjení sebedůvěry, navazování neagresivních vztahů, řešení konfliktů.