NESPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  •  Rozdíl specifické poruchy chování x nespecifické poruchy chování

  • Opoziční porucha chování – její základní projevy, spouštěče opoziční poruchy chování, následky opoziční poruchy chování v dospělém věku
  •  Lhaní – rozlišení bájné lži, smyšlenky a pravé lži, vývoj těchto tří kategorií u dítěte, projevy pravé lži, spouštěče pravé lži ve spojení s výchovným prostředím jedince
  • Krádeže – rozdíl pravá krádež x nepravá krádež, krádeže v souvislosti se zanedbáváním dítěte, spouštěče pravých krádeží, vliv party na pravou krádež u nestabilního dítěte, následky v chování v dospělém věku
  • Záškoláctví jako jedna z nejčastějších forem nespecifické poruchy chování, rozdíl impulzivní záškoláctví x promyšlené záškoláctví, spouštěče záškoláctví u dítěte, vliv rodiny, party, školního kolektivu na záškoláctví, možnosti řešení
  • Útěky a toulky – rozdíl útěk x toulka, rodinné výchovné styly vedoucí k útěkům a toulkám, škola jako možný spouštěč útěků a toulek, následky útěků a toulek v dospělém věku, útěky a toulky ve spojitosti s účastenstvím v patologických partách
  •  Porucha chování s protispolečenskými rysy – základní projevy, spouštěče poruchy chování s protispolečenskými rysy, rodinné výchovné styly u této poruchy, možnosti budoucího kriminálního chování u jedinců s poruchou chování s protispolečenskými rysy