ŠIKANA JAKO NARUŠENÍ VZTAHŮ VE SKUPINĚ

Akreditace vzdělávacího programu:  MŠMT ČR č.j.: MSMT-25340/2016-2-662 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Vymezení základních pojmů šikana x teasing (škádlení)
  • Základní charakteristika šikanujícího chování – převaha síly (fyzické, mentální, množstevní, mocenské, psychické), nepříjemnost útoku, dlouhodobost x krátkodobost útoku
  • Směry šikany – žák – žák, učitel – žák (scénář docility, racionality a skupinové hlouposti), žák – učitel, rodič – učitel, učitel – rodič, učitel – učitel – rozbor mobbingu
  • Vývojová stádia šikany
  •  Ostrakismus – psychická šikana – typické projevy, chování agresorů, obětí, kolektivu, možnosti řešení
  • Fyzická agrese a psychická manipulace – projevy fyzické agrese, psychická manipulace verbální a neverbální, typické projevy, chování agresorů, obětí, kolektivu, možnosti použití metody usmíření
  • Vytváření jádra – pyramida šikanování, vytváření vůdcovské skupiny, její vliv na kolektiv, typické projevy, chování agresorů, obětí, kolektivu, možnosti použití metody vnějšího nátlaku
  • Vytváření norem – typické projevy šikany v tomto stádiu, chování agresorů, obětí, kolektivu, možnosti použití metody vnějšího nátlaku, spolupráce s Policií ČR, OSPOD, mopedem, apod.
  • Totalita neboli dokonalá šikana – zvrat v chování agresorů a obětí – možnosti řešení
  • Varovná místa šikany – třída, šatna, WC, chodby, skrytá místa ve škole, ostatní místa související se školou – možnosti zásahů ze stran pedagogů