ŠKOLNÍ ZRALOST

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-12145/2017-1-571

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Seminář je zaměřen na včasnou diagnostiku školní připravenosti s možností nápravy v mateřské škole.

Anotace:

  • Co rozumíme školní zralostí z hlediska tělesného, rozumového, citového a sociálního vývoje.
  • Příčiny školní nezralosti u dítěte zdravotně postiženého a sociálně znevýhodněného.
  • Důsledky školní nezralosti pro školní praxi, osobnost dítěte a prostředí rodiny.
  • Metody a postupy vývojové diagnostiky předškolního dítěte s využitím strukturovaného pozorování, pomocí záznamového archu, který je zaměřen na řeč, motoriku, percepci, orientaci v prostoru, lateralitu, kognitivní vývoj, emočně-sociální rozvoj a sebeobslužné činnosti rozborem výtvarných a pracovních činností.
  • Zácvik do včasné diagnostiky: sluchové analýzy na slabiky, první hlásky ve slově, sluchové rozlišování dané hlásky ve slově, sluchové rozlišování délek, hrubá a jemná motorika, senzomotorická koordinace, grafomotorika, řeč (formální a obsahová stránka), schopnost orientace v prostoru, pravolevá orientace, schopnost rozlišování tvarů včetně podobných a stranově obrácených tvarů, paměť (sluchová i zraková), předčíselné matematické představy.
  • Program nápravy percepce, paměti, pozornosti, motoriky a grafomotoriky, prostorové a pravolevé orientace, předčíselných představ, řeči a sociálních dovedností.