HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU I OBCE

Akreditace vzdělávacího programu:  MŠMT ČR č.j.: MSMT-14011/2015-1-454

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • členění majetku: oběžný majetek (zásoby, peněžní prostředky, pohledávky), dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek
  • pořizování a oceňování majetku
  • spotřeba a přehled o majetku a zdrojích krytí
  • likvidace majetku