JAK POMOCI DĚTEM SE SPECIFICKÝMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA PRAKTICKÁ CVIČENÍ

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • cvičení k rozvoji sluchového vnímání (rozvoj sluchové analýzy, syntézy, diferenciace, artikulační, rytmická a dechová cvičení)
  • cvičení k rozvoji zrakového vnímání (zrakové rozlišování zdokonalování zrakové paměti, směrová orientace, nácvik syntézy)
  • cvičení k rozvoji grafomotoriky
  • cvičení pro děti s obtížemi v pravopisu
  • individuální vzdělávací plány pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování