ROZHODOVÁNÍ ŘEDITELE ŠKOLY VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ A MIMO SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Akreditace vzdělávacího programu:  MŠMT ČR č.j.: MSMT-12145/2017-1-571

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • základní právní předpisy (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.)
  • princip subsidiarity správního řádu vůči školskému zákonu
  • orgány vykonávající státní správu ve školství a jejich kompetence
  • základní zásady činnosti správních orgánů a jejich aplikace v oblasti školství
  • správní řízení (postup před jeho zahájením, řízení v 1.stupni, založení spisu, účastníci řízení, zastoupení, náležitosti rozhodnutí, oprávněná úřední osoba, věcná a místní příslušnost)
  • správní řízení při přijímání dětí, žáků a studentů do škol
  • další možnosti použití správního řízení podle školského zákona
  • odvolací řízení v oblasti školství, autoremedura
  • rozhodnutí v oblasti školství, na která se správní řád vztahuje
  • nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy