Inkluze v ZUŠ

 Anotace:

 

  • vzdělávání žáků se SVP v uměleckém školství, legislativní rámec:

 

v  koordinátor pro práci s žáky se SVP

 

v  podpůrná opatření

 

  • umění jako efektivní nástroj při zavádění společného vzdělávání
  • socializační funkce – úspěch, rozvoj emoční inteligence a sebevyjádření žáků, snižování vrstevnického napětí, zlepšování klimatu školy/třídy
  • práce se ŠVP – návrhy úprav z hlediska inkluze
  • tvorba a aktualizace školních ročníkových výstupů ve školním vzdělávacím programu v jednotlivých předmětech
  • princip nastavení učebního plánu a předmětů ve studijních zaměřeních
  • stanovení předmětů ve vazbě na skutečné podmínky ZUŠ
  • ujasnění pojmů z rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání a aspekty k naplňování klíčových kompetencí RVP ZUV
  • specifika hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a nastavení objektivní a optimální hodnotící škály

příklady dobré praxe, zkušenosti, diskuse