VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ

 

Seminář je primárně určen pedagogům škol, především škol základních a nižších ročníků gymnázií a je zaměřen na problematiku vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Základním cílem je pomoci učitelům v praktické orientaci v dané problematice a naučit je, jak mohou pomoci těmto dětem.

            V úvodu se účastníci seznámí s definicí nadání, mimořádného nadání (a to nejen v kognitivní oblasti) a jejich vzájemného vztahu, dále s legislativním a koncepčním rámcem vzdělávání mimořádně nadaných žáků a studentů. V další části budou rozebrány možnosti poskytované ředitelům škol při vzdělávání mimořádně nadaných žáků a studentů, jejich výhody a nevýhody a též možnosti financování spojené se zvýšenými nároky na vzdělávání těchto žáků.

            V prakticky zaměřené části bude probrán postup při vzdělávání MNŽ: diagnostika mimořádného nadání; jeho rediagnostika, nutnost spolupráce se školským poradenským zařízením; tvorba individuálního vzdělávacího plánu pro mimořádně nadaného žáka; možnosti zapracování programu vzdělávání těchto žáků do školního vzdělávacího programu; pedagogická diagnostika; konkrétní metody a postupy využitelné při vzdělávání mimořádně nadaných a jejich hodnocení ve škole.

            V závěrečném bloku budou účastníci seznámeni s příklady dobré praxe škol realizujících program vzdělávání mimořádně nadaných. Získají kontakty na poradenská a odborná pracoviště či další organizace. Též budou seznámeni s možnostmi a nabídkou dalšího vzdělávání v této oblasti a doporučenou literaturou k tématu. Část bloku bude věnována diskusi s účastníky a řešení jejich konkrétních dotazů.

 

I. blok (2 hodiny)

·        definice nadání, mimořádné nadání (nejen v kognitivní oblasti)

·        legislativní a koncepční rámec vzdělávání MNŽ

·        možnosti poskytované ŘŠ při vzdělávání MNŽ

 

II. blok (2 hodiny)

·        postup při vzdělávání MNŽ  

§ diagnostika (spolupráce se školským porad. zařízením)

§ tvorba IVP

§ pedagogická diagnostika

§ metody a postupy při vzdělávání

                   

III. blok (2 hodiny)

 

·         klíčové oblasti rozvoje každého dítěte, jejich podpora, provázanost a podmíněnost

·         nejdůležitější návyky a postoje, které by neměly nikdy chybět

·         konkrétní formy rozvoje nadání ve třídách a školách

 

IV. blok (2 hodiny)

 

·         příklady dobré praxe

·        kontakty na poradenská a odborná pracoviště a další organizace

·        možnosti DVPP, doporučená literatura