NÁPRAVA SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ PRAQKTICKY

 

Anotace:

 • Cil a význam nápravy dětí s SPU, ADHD
 • Zásady nápravné péče
 • Motivace dyslektického dítěte
 • Cvičení a rozvoj sluchového vnímání (naslouchání, sluchová paměť, sluchová diferenciace, analýza a syntéza, zdokonalování zrakové paměti)
 • Cvičení k rozvoji grafomotoriky (konkrétní pomoc dysgrafickým dětem)
 • Pravolevá a prostorová orientace, vnímání tělesného schématu
 • řečová cvičení, náměty
 • Čtení, psaní, gramatická pravidla
 • Trénink pozornosti a soustředění
 • Na co nezapomenout při nápravě konkrétních dyslektických, dysortografických, dysgrafických a dyskalkulických obtížích
 • Individuální vzdělávací plán pro děti s SPU, PH a LH dyslexie