ROMSKÝ ŽÁK VE ŠKOLE - specifika romské minority ve vztahu ke vzdělávání

Anotace:

  • úvod
  • historie Romů – specifika tradiční romské kultury (původ, jazyk, řemesla, náboženství, lidová slovesnost, hudba…)
  • současná romská komunita a rodina – stav po roce 1989
  • komunikace a spolupráce s rodinou romského žáka – základy efektivní komunikace, možné problémy a jejich řešení
  • psychologické zvláštnosti osobnosti romských žáků
  • sociálně znevýhodněný žák v českém školství – legislativní ukotvení, systém podpůrných opatření (AP, IVP, IVýP atd.), spolupráce s dalšími institucemi
  • romské dítě ve škole – nejčastější problémy – adaptační a výukové obtíže, jazyková bariéra, deficity dílčích funkcí a jejich náprava, vhodné metody práce, vhodná podpora silných stránek a svébytné identity romských žáků
  • sociální dovednosti učitele a hry k rozvoji sociálních dovedností žáků
  •  integrace romských dětí s pomocí individuálního vzdělávacího plánu a s možností využití pedagogické asistence
  • život v sociálně vyloučené lokalitě – specifika SVL, prevence sociálně patologických jevů, krizová intervence
  • postřehy a otázky účastníků, diskuse
  • závěr, evaluace