Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

 Anotace:

 

  • Úloha asistenta pedagoga ve škole (legislativní rámec, kompetence asistenta pedagoga,   přímá  a nepřímá činnost)
  • Předpoklady úspěšné spolupráce učitele  a asistenta pedagoga (mezilidské vztahy, vnímání partnera ve výchovně vzdělávacím procesu, společné plánování)
  • Podpora a pomoc u žáků s mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, při narušené komunikační schopnosti, poruchách autistického spektra a specifických poruchách učení
  • Problémy a rizika působení asistenta pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu
  • Modely spolupráce učitele a asistenta pedagoga (spolupráce ve vyučovací hodině, formy výuky, komunikace ve vyučování a po vyučování,  asistent pedagoga pro  třídu a přidělený k žákovi)
  • Práce ve skupinách, na stanovištích, paralelní výuka, alternativní výuka
  • Práce s celou třídou
  • Příklady dobré i špatné praxe
  • Řešení modelových situací