Nespecifické poruchy a projevy chování

 Anotace:

 ·        rozdíl specifické x nespecifické poruchy chování

 ·        opoziční porucha chování – její základní projevy, spouštěče opoziční poruchy chování, následky opoziční poruchy chování v dospělém věku, příklady z praxe

 ·        lhaní – rozlišení bájné lži, smyšlenky a pravé lži, vývoj těchto tří kategorií u dítěte, projevy pravé lži, spouštěče pravé lži ve spojení s výchovným prostředím jedince

 ·        krádeže – rozdíl pravá krádež x nepravá krádež, krádeže v souvislosti se zanedbáváním dítěte, spouštěče pravých krádeží, vliv party na pravou krádež u nestabilního dítěte, následky v chování v dospělém věku, příklady z praxe

 ·        záškoláctví jako jedna z nejčastějších forem nespecifické poruchy chování, rozdíl impulzivní x promyšlené záškoláctví, spouštěče záškoláctví u dítěte, vliv rodiny, party, školního kolektivu na záškoláctví, možnosti řešení, spolupráce s OSPOD

 ·        útěky a toulky – rozdíl útěk x toulka, rodinné výchovné styly vedoucí k útěkům a toulkám, škola jako možný spouštěč útěků a toulek v dospělém věku, útěky a toulky ve spojitosti s účastenstvím v patologických partách

 ·        porucha chování s protispolečenskými rysy – základní projevy, spouštěče poruchy chování s protispolečenskými rysy, rodinné výchovné styly u této poruchy, možnosti budoucího kriminálního chování u jedinců s poruchou chování s protispolečenskými rysy, příklady z praxe

 ·        hlavní výchovné zásady, čeho se vyvarovat

 ·        diskuse, možnosti a meze školy, OSPOD, spolupráce s PPP