Šikana ve škole

 Anotace:

 

·      vymezení základních pojmů šikana x teasing (škádlení)

 

·      základní charakteristika šikanujícího chování – převaha síly (fyzické, mentální, množstevní, mocenské, psychické), nepříjemnost útoku, dlouhodobost x krátkodobost útoku

 

·      směry šikany – žák – žák, učitel – žák (scénář docility, racionality a skupinové hlouposti), žák – učitel, rodič – učitel, učitel – rodič, učitel – učitel – rozbor mobbingu

 

·      vývojová stádia šikany

 

·       ostrakismus – psychická šikana – typické projevy, chování agresorů, obětí, kolektivu, možnosti řešení

 

·      fyzická agrese a psychická manipulace – projevy fyzické agrese, psychická manipulace verbální a neverbální, typické projevy, chování agresorů, obětí, kolektivu, možnosti použití metody usmíření

 

·      vytváření jádra – pyramida šikanování, vytváření vůdcovské skupiny, její vliv na kolektiv, typické projevy, chování agresorů, obětí, kolektivu, možnosti použití metody vnějšího nátlaku

 

·      vytváření norem – typické projevy šikany v tomto stádiu, chování agresorů, obětí, kolektivu, možnosti použití metody vnějšího nátlaku, spolupráce s Policií ČR, OSPOD, mopedem, apod.

 

·      totalita neboli dokonalá šikana – zvrat v chování agresorů a obětí – možnosti řešení

 

·      varovná místa šikany – třída, šatna, WC, chodby, skrytá místa ve škole, ostatní místa související se školou – možnosti zásahů ze stran pedagogů

 

·      efektivní strategie, jak s dítětem mluvit, jak reagovat

 

·      prevence vzniku patologického chování

 

·      analýzy případových studií

 

·      diskuze