JAK SPRÁVNĚ SESTAVIT ŠKOLNÍ RÁD

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-28896/2014-2-715

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

 • Pojem obecně závazného normativně právního aktu, interní normativní akty
 • Ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, upravující náležitosti školního řádu a prováděcích předpisů MŠMT
 • Zpracování školního řádu ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jeho forma a obsah
 • Modelový školní řád a jeho nejdůležitější ustanovení:
  - Podmínky, za nichž se vzdělávání uskutečňuje
  - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů
  - Práva a povinnosti nezletilých žáků a jejich zákonných zástupců
  - Práva a povinnosti zletilých žáků
  - Práva a povinnosti pedagogickcýh pracovníků
  - Ochrana majetku školy
  - Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace
  - Pravidla hodnocení žáků a studentů