FORMATIVNÍ HODNOCENÍ

 

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

Dvoudenní vzdělávací cyklus v rozsahu 16 vyučovacích hodin.

Anotace:

Seminář vede jeden lektor. Účastníci se seznámí se základními strategiemi a technikami hodnocení se zvláštním zřetelem k hodnocení formativnímu (vyjasňování cílů, poskytování zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků svého učení, tvorba kritérií hodnocení žáka), které významným způsobem ovlivňují kvalitu vzdělávání. Důraz bude kladen na praktickou aplikovatelnost a zkušenosti ve vlastní výuce.

Přehled témat:

  • shromáždíme účastnické prekoncepty i koncepty k základním pojmům tématu: evaluace, sumativní hodnocení, formativní hodnocení, kriteriální hodnocení, normativní hodnocení, autentické hodnocení, diagnostické hodnocení, SMART, Bloomova taxonomie...  Prezentace skupin, sdílení konkrétních příkladů na jednotlivé typy hodnocení.          
  • učitelovy zásady při hodnocení žáka, funkce zkoušení a hodnocení, co vše může učitele při zkoušení a hodnocení žáků ovlivnit, jak souvisí cíl vyučovací hodiny a hodnocení, výhody a nástrahy elektronické evidence          
  • 6 podmínek formativního hodnocení                                                           
  • Práce s Bloomovou taxonomií vzdělávacích cílů - její využití v individualizaci výuky a hodnocení (řízení čtení s předvídáním - skupinová práce s Bloomovou taxonomií - analýza použitých otázek – vytváření vlastních zadání a úkolů s příslušností k jednotlivým hladinám Bloomovy taxonomie. SMART cíl  
  • aktivní naslouchání + popisná zpětná vazba - nácvik 
  • skupinové vytváření hodnotících kritérií a indikátorů ke konkrétním metodám                                               
  • metoda Volné psaní + Kostka   - vzájemné sdělování Ocenění + Otázka   (využití hodnotícího nástroje při žákovské tvůrčí práci)                              
  • Cesta od hodnocení k sebehodnocení žáků – nástroje, pracovní list a portfolia pro žákovo  sebehodnocení                                                                                         
  • Metoda V-Ch–D  a její využití k měření pokroku během vyučovací hodiny  
  • Koučovací rozhovor vedoucí žáka k naplánování dalšího postupu jeho školní práce a přípravy k dosažení stanoveného cíle