ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ

 

Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin

Jednotlivý modul vyžaduje celodenní práci, tedy 8 hodin. 5 modulů představuje 40 výukových hodin.

Kurs vede jeden lektor. Je určen učitelům, kteří s žáky ve vyučovacích hodinách pracují s odbornými či uměleckými texty – a zatím se rozvojem čtenářské gramotnosti svých žáků systematicky nezabývali. V semináři se seznámí s metodami, kterými lze účinně rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků, s třífázovým modelem plánování (E-U-R). Budou plánovat využití těchto metod a postupů ve vlastních vyučovacích hodinách.

Anotace:

  • MODUL  I   Myšlenková mapa, brainstorming, práce s naučným textem – INSERT, třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu – evokace/uvědomění si významu informací/reflexe, vědomostní kooperativní Bingo, Pětilístek
  • MODUL II   Dvojitý zápisník, Poslední slovo patří mně, Volné psaní, Kostka, Ano-ne, Životabáseň, skupinové plánování zavádění metod do praxe
  •  MODUL III     Téma kooperace: Ohlasy na dosavadní práci ve třídách, kooperativní techniky, Třífázový rozhovor, Turnaj skupin, T-graf, Vennův diagram, Pyramida údajů, Učíme se navzájem
  • MODUL IV   Téma otázka, druhy otázek, různé úrovně vzdělávacích cílů: Co se nám ve třídě dařilo a ne, Jak se ptát, abychom rozvíjeli u dětí myšlení vyššího řádu: Sněhová koule, skládankové učení, řízené čtení, čtení s předvídáním – práce s narativním textem, skupinková práce s Bloomovou taxonomií vzdělávacích cílů, nižší a vyšší hladiny žákova myšlení; ukázková hodina z matematiky
  • MODUL V    Soupis absolvovaných metod a jejich rozčlenění do E-U-R, další metody práce s naučnými texty: Vím – Chci vědět – dověděl jsem se, kritéria a indikátory hodnocení u vybraných metod

 

ÚČASTNÍCI  KURSU  PRŮBĚŽNĚ:

1. Analyzují čtenářské dovednosti obsažené ve vybraných metodách RWCT

 2. Analyzují a reflektují jednotlivé metody a postupy, pojmenovávají jejich pozitiva i rizika

3. Prezentují přípravy do vyučovacích hodin, které již se svými třídami realizovali… (společně i ve skupinkách)