ÚVOD DO MENTORINGU

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-15698/2016-1-459

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

Anotace:

Kurz vede jeden lektor. Cílem kurzu je představit účastníkům různé formy podpory profesního rozvoje učitelů a podrobněji se věnovat mentoringu. Účastníci se budou věnovat specifikám mentoringu, jeho nástrojům, pojmenují si výhody a rizika jeho zavádění ve školách. Součástí kurzu bude nutná teorie i nácvik praktických dovedností.

Seminář je veden interaktivními metodami, výcvikovou formou s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Účastníci si prostřednictvím vlastního prožitku vyzkouší metody vedení podporujícího mentorského rozhovoru, který je významným nástrojem podpory profesního rozvoje pedagogů. Způsoby práce budou voleny tak, aby si své uvědomění a poznatky mohli účastníci zakomponovat do svého rozvojového plánu, přenést do své praxe i osobního života. Vzhledem k tomu, že nejefektivnějším způsobem získávání poznatků u dospělých je sdílení, bude k tomuto vytvořen dostatečně velký prostor v průběhu reflexí i mimo ně. Vždy vycházíme z toho, co už účastníci o daném tématu vědí, jaké s ním mají své zkušenosti.

Přehled témat:

     Úvodní část semináře – seznámení s lektorem a účastníky, nabídka obsahu, očekávání

     Evokace – co už vím o mentoringu, mentorských programech, práci mentora                

     Formy podpory – semináře, mentoring, koučování, konzultace, supervize ...

     Proč mentoring? - pozitivní aspekty mentoringu ve škole

     Co je to mentoring? 

     Desatero mentora

     Mentorské pasti

     3 metody mentoringu: rozhovor, stínování, instruktáž

     Pedagogické kompetence

     Nástroje mentora

     Princip DUO

     Nácvik aktivního naslouchání

     Fáze mentorského rozhovoru

     Užitečně stanovený cíl

     Uzavření semináře – vyhodnocení očekávání, otázky a odpovědi, informace o zdrojích, evaluace, ukončení