MENTORSKÉ DOVEDNOSTI v rozsahu 40 hodin

 

Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin

Anotace:

Kurz Mentorské dovednosti v rozsahu 40 hodin je veden jedním lektorem a je určen všem učitelům a vedoucím pracovníkům mateřských, základních i středních škol, kteří mají zájem získat základní informace z oblasti mentoringu a zdokonalit své kompetence ve využívání některých mentorských nástrojů.

Tématy budou: mentoring, školení a další formy podpory, dohoda kontraktu a stanovení cílů mentorské podpory, zásady pozorování, vedení mentorského rozhovoru – GROW model, aktivní naslouchání, přímá komunikace, nevyžádané rady, otázky a jejich efektivita, mentorské pasti, práce s různými typy klientů, vytváření vztahu, záznamy ze schůzek, závěrečná zpráva, etický kontext mentoringu, kontext mentorské podpory v rámci konkrétní školy, role vedení školy při zavádění mentoringu. Sebereflexe vlastních mentorských zkušeností.

Přehled témat:

 1. modul – 16 hodin

Úvodní část semináře seznámení s lektory a účastníky, nadíbka obsahu, očekávání
Evokace - co už vím o mentoringu, mentorských programech, práci mentora
Historie mentoringu, vymezení pojmů v oblasti mentoringu:  kouč – mentor – facilitátor – supervizor - poradce ... interní - externí mentor, od nevědomé nekompetentnosti k nevědomé kompetentnosti, úloha a odpovědnost mentee

Aktivní naslouchání – nácvik činností: rámování zrcadlení, parafrázování              

Hlava – Tělo – Emoce

Mentorský přístup – DUO (důvěra – uvědomění – odpovědnost)

Role mentora

Podmínky úspěšného mentoringu – společná diskuse

Rozdíl mezi otevřenými a uzavřenými otázkami   - rozpoznávání, přeformulování
Vyjednání zakázky se zadavatelem

První schůzka metora s menteem a její specifika, výběr témat

Porovnání zadání objednavatele, potřeb klienta a možností mentora

Co všechno může mentor udělat pro vytvoření bezpečného prostředí

Diagnostika vzdělávacích potřeb klienta

Jak začít: cíl - stantdard - náslech (stanovení cílů mentoringového programu)

Plánování průběhu mentoringu - sestavení mentoringového programu a jeho struktura

3 metody mentoringu: rozhovor, stínování, instruktáž

Data o realitě, zdroje: externí, mentee, pozorování

Sepsání kontraktu s klientem, náležitosti kontraktu

Vedení záznamů z mentorských schůzek

Balanční kruh a jeho využití v mentoringu

Kvalita pedagogické práce, Standard učitele a kariérní systém

Cesta od tématu k cíli, formulování cíle

Profil mentora (role mentora, vymezení vůči klientům, vymezení vůči zadavateli)

Plánování následného postupu účastníků pro mezičas mezi dvěma moduly

Účastnická reflexe

 

 

2. modul – 16 hodin                                                                                                                      

Sdílení zkušeností účastníků s rozhovory realizovanými v mezičase.

Budování a specifika vztahu mentor – mentee                                           

Mentorské kompetence - stěžejní znalosti a dovednosti mentora (komunikace; schopnost budování vztahu a důvěry - etika; podpora a motivace, poskytování zpětné vazby; sebereflexe a seberozvoj)

Přímá komunikace

GROW model – další nácvik + následná společná reflexe         

Etické kodexy, jejich úloha

Kompetenční rámec - doporučení pro práci s ním

Techniky pozorování, její zásady

Nácvik pozorování - video/nahrávka hodiny

Záznamy z pozorování

Nácvik zpětné vazby a doporučení

Možnosti aplikace mentoringu u nás na škole + jinde

Účasnická reflexe

3. modul – 8 hodin

Sdílení zkušeností účastníků s rozhovory realizovanými v mezičase, reflexe dosavadní práce s kompetenčním rámcem

Silné otázky a jejich zdroje (parafrázování, “dárky”) – nácvik 

Klientův odpor a práce s ním (SARA)                                                                                                         

Etapy a fáze mentoringu

Vedení a využití portfolia mentora

Monitorování a vyhodnocení procesu mentorské podpory

Profesní růst mentora: Jak udržovat a zvyšovat kvalitu mentorovy práce – intervize, supervize,  případová supervize …

Závěrečná reflexe kursu + plánování dalšího postupu jednotlivých účastníků