VEDENÍ LIDÍ, ŘÍZENÍ TÝMU

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-25340/2016-2-662    

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Organizace. Pojem organizace. Modely organizace (model 7 S, Glaslův model). SWOT analýza.
  • Sebepoznání jako základ vlastní efektivity. Osobní kvalita. Vůdcovské vlastnosti. Ideální osobnostní kvalita managera. Primární a sekundární funkce vůdce.
  • Vedení lidí. Koncepce řídící práce v organizaci. Podmínky pro efektivní vedení lidí. Pojem manager.
  • Manažerské styly. Klasické pojetí (Lewin), pojetí Mc. Gregora, GRID (Blake, Moutonová), Model 3D (Redin) a další. Autorita managera.
  • Skupinová dynamika. Pracovní skupina - základní znaky, odlišnosti, pozice a role, sociální normy. Pracovní tým - základní znaky, odlišnosti, podmínky, rysy úspěšné týmové práce. Výhody a limity týmové práce. Pozice a role v pracovním týmu. Funkce pracovního týmu. Kooperace x konkurence. Determinanty úspěšné týmové práce.
  • Účinná komunikace se zaměstnanci. Pozitivní postoj, přijímání a udílení kritiky, chvály, prosazování názorů, umění ovládat reakce.
  • Vytváření podmínek pro spolupráci.
  • Nejčastější chyby vedoucích týmů.