Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Kód PK dle NSK 69-017-M

akreditace:   MSMT-25616/2016-1/613
časový rozsah:   160 hodin (84 vyučovacích hodin teoretické výuky a 76 hodin praxe)

Absolvent si osvojí zásady bezpečnosti a prevence úrazů, naučí se vyhodnocovat nenadálé situace a bude umět dětem poskytnout první pomoc. Zvládá péči o nemocné dítě v domácím ošetřování, a to při infekčním onemocnění i běžných nemocech. Absolventi kurzu umí vést dítě k základním hygienickým návykům a znají zásady správného životního stylu dle různých věkových kategorií. Získají praktické zkušenosti z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví i sestavování jídelníčků.  Naučí se uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, budou umět organizovat různé typy her, vybírat správné vzdělávací a výchovné pomůcky a uplatňovat vhodné výchovné a vzdělávací metody. Absolventi se naučí řešit i nepříznivé situace z pedagogicko-psychologického hlediska, budou vědět, jak reagovat na agresivní či hyperaktivní dítě a jakých etických principů se při práci chůvy držet. Účastníci kurzu se budou rovněž orientovat v legislativě související s péči o děti i pracovněprávními vztahy a získají základní znalosti z oblasti daňové evidence a uzavírání smluv. Taktéž budou ovládat provozní a hygienická pravidla pro práci s dětmi v zařízeních i v domácnostech.

Obsahová náplň:

 1. Zásady bezpečnosti a prevence úrazů, ochrana zdraví dětí
 2. Poskytování první pomoci dětem (vyhodnocení nenadálých situací, způsoby řešení, resuscitace, první pomoc při úrazech a nehodách)
 3. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování (rozeznání a vyhodnocení příznaků nemoci, postupy a způsoby řešení při různých typech onemocnění)
 4. Vedení dětí k hygienickým návykům (základní hygienické návyky, motivace dítěte, denní režim dítěte)
 5. Zásady správného životního stylu dítěte (výživa, pohybové aktivity, jídelníček, stravování, pitný režim)
 6. Metody a formy pedagogické práce (hry, cíle výchovy, výběr vhodné hračky, výchovně-vzdělávací aktivity a metody)
 7. Nepříznivé výchovné situace (agresivní a hyperaktivní děti, nestandardní reakce dětí, výchovné prostředky, asertivní jednání)
 8. Vývojové etapy dítěte (stadia, vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách)
 9. Etické principy při práci chůvy (zásady správného chování, hygiena, etika)
 10. Pracovněprávní vztahy (legislativa, daňová evidence, písemné smlouvy)
 11. Provozní a hygienická pravidla (zásady pro vedení dětského kolektivu, požadavky na prostory)
 12. Praxe

Vstupní předpoklady:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez záznamu v trestním rejstříku
 • dobrý zdravotní stav
 • bez logopedické vady