Studium pro asistenty pedagoga

termín: 13.02.2021 - 11.03.2021

Studium je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistent pedagoga ve školách a školských zařízeních a mají úspěšně ukončené základní vzdělání. Absolventi získají vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v inkluzivním prostředí a osvojí si dovednosti pro práci s těmito žáky. Účastníci se seznámí se základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a komunikace

POZOR ZMĚNA: Dle aktuálních vládních nařízení není možné realizovat kurz do 14. 2. 2021 prezenčně. Pokud nebude možné zahájit kurz prezenčně ani po 14. 2. , začne výuka online formou. Termíny upřesníme.
určeno pro:   časový rozsah:   120 hodin (80 vyučovacích h přímá teoretická výuka a 40 h praxe ve školách a školských zařízeních)
místo konání:   Jihlava - SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava, Fibichova 978/67 akreditace:   MSMT- 40893/2020-4-48
var. symbol:   Kurz se hradí až při zahájení. lektor:  
typ semináře:   Nejedná se o rekvalifikační kurz. cena vč. DPH:   8.500 Kč
způsob platby:  Do fakturační adresy pište svou soukromou adresu a do IČ, DIČ a č. účtu NEMÁM. Po odeslání přihlášky obdržíte potvrzení o jejím přijetí. Přibližně 14 dnů před zahájením kurzu zašleme účastníkům a PŘIJATÝM NÁHRADNÍKŮM vstupní dotazník a následně i bližší informace k průběhu kurzu. Účastnický poplatek bude možné platit hotově v den zahájení kurzu, případně převodem (fakturu obdržíte e-mailem v den zahájení kurzu - splatnost 14 dnů). Způsob úhrady si zvolíte ve vstupním dotazníku.
poznámka:  Závěrečná zkouška je předběžně naplánována na 26. 3. 2021. Bude se skládat z písemného testu a obhajoby krátké závěrečné práce. Prezenční výuka začíná v 8.30 hod. a trvá až do odpoledních hodin.

Cílem programu je získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga ve školách a školských zařízeních podle  zákona č. 563/2004 Sb. Absolventi získají vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v inkluzivním prostředí a osvojí si dovednosti pro práci s těmito žáky. Účastníci se seznámí se základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a komunikace

 

Profil absolventa: Absolvent získá schopnost orientovat se v roli asistenta pedagoga, orientovat se v systému a organizaci školy, ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy, v systému spolupracujících institucí, schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a s ostatními pedagogickými pracovníky, schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka, orientovat se v obecných zásadách pedagogické práce a v základních pedagogických pojmech, naučí se reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy, zvládat krizové situace, pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením.

 

Povinnou praxi v rámci kurzu si mohou účastníci zajistit sami ve školách a školských zařízeních (MŠ, ZŠ, SŠ, dětský domov, domov mládeže...), případně jim ji zajistíme. Kdy budou účastníci na praxi docházet si domluví s ředitelem zařízení, kde budou praxi vykonávat, dle svých možností a potřeb zařízení.

Možnosti pracovního uplatnění:

záleží na výši dosaženého vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.:

 • asistent pedagoga se vzděláním VŠ, SŠ s maturitou:
  AP vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace
 • asistent pedagoga se vzděláním ZŠ, SŠ bez maturity:
  AP vykonává přímou pedagogickou činnost spočívajících v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči

 

Vstupní předpoklady:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez záznamu v trestním rejstříku
 • dobrý zdravotní stav
 • bez logopedické vady

 

Tématické okruhy vzdělávacího programu

I. Škola, školní práce a role asistenta pedagoga

 1. Škola jako systém (včetně organizace školního roku), základní pedagogické a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby

2. Práva a povinnosti asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem a pedagogickým sborem

3. Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů

4. Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka

5. Základy didaktické a výchovné činnosti

6. Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy

II. Podpora žáka

1. Orientace v požadavcích školy na žáka (MŠ, ZŠ, SŠ)

2. Základy psychohygieny učení

3. Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky

4. Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování

5. Základní znalosti řešení výchovných problémů

6. Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálníhochování žáků

7. Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

III. Systém péče o žáka

1. Systém péče o žáka (působení a možnosti školy, školských poradenských zařízení, léčebné péče, sociálních služeb, krizové intervence, nestátních neziskových organizací)

2. Základní právní předpisy (zákony, vyhlášky, metodické pokyny atd., které ovlivňují činnost asistenta pedagoga)

3. Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií ČR

IV. Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga

1. Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání

2. Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

3. Specifika práce se žáky se zdravotním postižením

4. Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky

5. Komunikační dovednosti asistenta pedagoga (strategie vedení rozhovoru, komunikační techniky, struktura rozhovoru atd.)

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY