Jak úspěšně zvládnout konkurz na ředitele školy?

termín: 29.01.2021
všechny termíny cyklu:
29.01.2021 | 30.01.2021 | 31.01.2021

koncepce školy, příprava na konkurzní řízení, základní školská legislativa, právní postavení ředitele školy, financování školství, pracovní právo, odměňování pracovníků

určeno pro:   časový rozsah:   třídenní seminář
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.25603/2018-2-712
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu školení. lektor:   JUDr. Hana Poláková, JUDr. Dagmar Lichovníková, PaedDr. Eva Minaříková
typ semináře:   cena vč. DPH:   3.950 Kč

Tento program je koncipován jako třídenní, ve spojení s víkendem tak, aby co nejméně zasahoval do Vašich povinností (pátek, sobota, neděle)     

Časový rozsah semináře: 1. den 14.00 – 18.00 hod.; 2. den 8.30 – 17.00 hod.;  3. den 8.30 – 13.30 hod.

 Seminář proběhne ONLINE přenosem ve dnech  29. – 31. 1. 2021.

Obsahová náplň:

  1. Koncepce školy, úspěšná škola
  2. Příprava na konkurzní řízení – vyhláška o konkurzním řízení, jak nejlépe uspět u pohovoru, nejčastěji pokládané otázky, …
  3. Základní školská legislativa – právní předpisy platné v oblasti školství (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, prováděcí předpisy)
  4. Právní postavení ředitele školy – rozhodovací pravomoc ředitele, odpovědnost, práva a povinnosti ředitele
  5. Financování školství – základní informace o tvorbě rozpočtu, zdroje financování, jejich používání
  6. Pracovní právo základní informace pro orientaci v pracovněprávních vztazích. Pracovní poměr – obsah pracovní smlouvy, změna sjednaných pracovních podmínek, skončení pracovního poměru, postup při porušení pracovní kázně, povinnosti zaměstnavatele
  7. Odměňování pracovníků ve školství – právní úprava odměňování, platový výměr, nárokové, nenárokové složky platu, kvalifikační předpoklady

Pokud máte o vzdělávací cyklus zájem, zašlete prosím přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem nebo poštou.Asi tři dny před konáním vzdělávacího programu Vám zašleme zálohovou fakturu na úhradu.Seminář je nutno uhradit nejpozději do 28. 1. 2021, poté obdrží účastníci přihlašovací údaje k semináři.

Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MŠMT ČR.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MOŽNOSTI