Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 22.04.2021 - 23.04.2021

zveme Vás na vzdělávací program

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   od 9.00 do 14.00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:  
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   Mgr. Květa Sluková, Ph.D., Plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.
typ semináře:   dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.290 Kč

Lektorské zabezpečení a témata:

22. 4. 2021 9.00  – 14.00 hod.

Mgr. Květa Sluková, Ph.D.odborná lektorka se zaměřením na sociální a speciální pedagogiku

Sebepoškozování u dětí a mladistvých jako specifická neverbální komunikace

Akreditace MPSV: č. A2019/0339-SP/PC/PP/VP

 • úvod do problematiky autodestruktivního chování a jednání, vymezení terminologie
 • poruchy pudu sebezáchovy – suicidium, automutilace, sebezabití, sebeobětování
 • možnosti a motivy sebepoškozujícího chování a jednání
 • parasuicidium jako volání o pomoc
 • deprese u dětí a mladistvých
 • varovné signály, klinická vulnerabilita, preincidenční faktory
 • sebepoškozování jako závislost
 • protektivní faktory (inhibující autoagresivní chování a jednání)
 • příklady z praxe, diskuse, závěr

 

23. 4. 2021  9.00 – 14.00 hod.

Plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D. - ředitelka věznice Kuřim (bývalá ředitelka ženské věznice Světlá nad Sázavou)

Důsledky výkonu trestu na rodiny

Akreditace MPSV: A2019/0249-SP

 • problematika vězeňství
 • výkon odsouzených žen
 • sociální práce se ženami ve vězení – vybraná témata
 • rodina jako základ pro úspěšnou integraci
 • rodina jako sekundární oběť trestného činu
 • základní zkušenosti – what works?
 • závěr, diskuse, nápady, podněty pro vězeňskou službu

 

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím přiloženou přihlášku přes přihlašovací formulář na webových stránkách, popř. e-mailem nebo poštou nejpozději do 16. dubna 2021. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě. Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

Vzhledem k omezené kapacitě budou přihlášky vyřizovány podle došlého pořadí.

MOŽNOSTI