STUDIUM PEDAGOGIKY k získání kvalifikace pedagoga volného času, vychovatele a asistenta pedagoga

termín: 12.11.2022 - 30.04.2023
všechny termíny cyklu:
12.11.2022 | 13.11.2022 | 03.12.2022 | 14.01.2023 | 15.01.2023 | 28.01.2023 | 11.02.2023 | 12.02.2023 | 11.03.2023 | 12.03.2023 | 16.04.2023 | 29.04.2023

určeno pro:   časový rozsah:   120 hodin
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR
var. symbol:   lektor:   Odborníci ze školské praxe
typ semináře:   cena vč. DPH:   13.500 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům asi 14 dní před zahájením kurzu zašleme fakturu na úhradu a bližší informace k průběhu kurzu. Závěrečná zkouška se uskuteční v Brně, v Praze a ve Žďáru nad Sázavou. Vždy jeden den výuky probíhá prezenční formou v Praze.
poznámka:  Výuka dne 29. 4. 2023 proběhne prezenční formou v Praze. Závěrečná zkouška se uskuteční v květnu 2023 v Brně, v Praze a ve Žďáru nad Sázavou a bude se skládat z písemného testu a ústní zkoušky spojené s obhajobou závěrečné práce.

Absolventi tohoto kurzu získají:

a) kvalifikaci pedagoga volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou    činnost v zařízení pro zájmové vzdělávání (podle §17, odst. 1, písm.f) zákona č. 563/2004 Sb.) – předpoklad maturitní zkouška

 

b) kvalifikaci vychovatele (podle §16, zákona č. 563/2004 Sb.) – předpoklad VOŠ nebo VŠ

 

c) kvalifikaci asistenta pedagoga pracujícího ve třídách pro žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami (podle §20, odst.1, písm. f) zákona č. 563/2004 Sb.) – předpoklad maturitní zkouška

 

Ukončení studia: Studium je ukončeno testem, ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Úspěšný absolvent získá osvědčení.

 

V ceně kurzu jsou studijní materiály v elektronické podobě.

 

Studium je koncipováno do 8 tematických okruhů:

1. Základy sociální pedagogiky a psychologie. Dynamika skupiny.

·         Socializace, základy sociální pedagogiky, dělení socializace, činitelé socializace.

·         Sociální učení, druhy sociálního učení, zpevňování, odezírání, očekávání, napodobování, ztotožnění.

·         Sociální role, dělení sociálních rolí, sociální pozice.

·         Malá sociální skupina, strukturální a dynamické složky sociální skupiny.

·         Vztahy a komunikace ve skupině, otevřená komunikace.

·         Skupinová dynamika, cíle a normy, vůdcovství a vztahy, vývoj v čase.

·         Profil pedagoga volného času, interakce pedagog x žák, předpoklady biofyzické a psychologické.

·         Práce s pravidly, utváření pravidel a sankcí.

·         Šikana, charakteristika, příčiny, formy stadia, typy šikany.

2. Základy pedagogické psychologie. Aplikovaná psychologie – osobnost                  

Základy pedagogické psychologie  

·         Psychologie učení – druhy, podmínky, styly. Fáze učení. Metody studia.

·         Osobnost pedagoga a žáka a vztahy mezi nimi. Faktory ovlivňující vztah. Proces utváření.

·         Pedagogická diagnostika. Přístupy, metody, typy pedagogické diagnostiky.

·       Speciální vzdělávací potřeby žáků, rozdělení, pedagogické principy při práci s nimi, možnosti vzdělávání, individuální přístup, metody a zásady inkluze, rozvoj potenciálního jedince.

Aplikovaná psychologie  - osobnost             

·       Psychika a činnost člověka. Chápání a dimenze psychiky. Chování a vědomí. Nevědomí. Funkce a formy psychiky. Psychologické stavy a dimenze.

·         Biologická a sociální podmíněnost psychiky.

·         Osobnost a její vývoj. Determinace osobnosti. Biologická, psychická a sociální determinace.

·         Struktura osobnosti. Psychologie osobnosti. Vlastnosti. Inteligence. Typologie, rysy.

·         Dynamika osobnosti. Prvky dynamiky. Vztah struktury a dynamiky.

·         Psychohygiena ve výchovně – vzdělávacím procesu.

·         Vývojová psychologie a pedagogické principy práce v dětství, mládí a v dospělosti.

3. Obecná didaktika – základy a vhled do problematiky

·         Obecná didaktika. Učivo, organizační formy, metody, hodnocení. Alternativy.

·         Teorie různých pojetí vyučování.

·         Struktura vyučovacího procesu – sebepoznání, metody vytváření pozitivní ovlivnitelnosti ve skupině, myšlenkové mapy.

4. Sociální  interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga. Komunikativní dovednosti.

·         Komunikační hry a cvičení,  práce ve skupině, osobnostní komunikační dispozice, dialog a jeho vedení, informace, práce s informacemi, uspořádání informace.

·         Funkce a formy sdělování.

·         Argumentace, nejčastější chyby v argumentaci.

·         Veřejný prostor a jeho výstavba.

·         Techniky evaluace zaměřené na komunikační dovednosti.

5. Právní předpisy a jejich aplikace

·       Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

·      Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

·        Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

·      Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

·         Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

·    106/2021 Sb., vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

·         Rámcové a školní vzdělávací programy.

6. Osobnostní a sociální rozvoj/osobnostní a sociální výchova.

·     Osobnostní a sociální výchova. Techniky zaměřené na sebepoznání. Hodnoty a postoje. Nácvik vedení zpětné vazby.

·         Rizika a hranice osobnostní a sociální výchovy.

·         Osobnost pedagoga. Sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga.

·         Etika a cíle. Techniky zaměřené na sebehodnocení.

 7. Základy obecné pedagogiky, pedagogiky volného času. Zážitková pedagogika. 

·         Speciální pedagogika, sociální pedagogika. Členění speciální pedagogiky. Dělení sociální pedagogiky.

·         Možnosti výchovy a vzdělávání zdravotně postižených. Druhy zdravotního postižení.

·         Soudobé teorie vzdělávání, funkce a pojmy moderní pedagogiky.

·         Pedagogika volného času. Koncepce a principy. Přístupy k pedagogice volného času.

·         Zážitková pedagogika. Charakteristika. Principy.

·         Nové přístupy v pedagogice volného času. Animace, streetwork, zážitek.

·         Profesní organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání.

·         Herní aktivity. Funkce a typy her. Herní systémy. Pravidla a bezpečnost.

·         Bezpečnost v rámci pobytových akcí. Pravidla bezpečnosti.

8. Teorie výchovy

·         Výchova. Funkce, cíle, principy, složky, činitelé výchovy.

·         Výchovný proces.

·         Problematika autority.

·         Výchovné a vzdělávací aktivity v zařízeních pro zájmové vzdělávání.

·         Prevence rizikového chování v pedagogice volného času.

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY